Agenda

9. Februar 2020, 00h00 - 23h59 Formation continue & conférences

Formatioun Animateur A

Schifflange - Schëfflenger Jugendhaus / Maison des jeunes Schifflange

Entrée: 55 €

Wann s du am Alter tëschent 18 an 30 Joer bass a lëtzebuergesch schwetze kanns, erméiglecht dir des Formatioun herno als Animateur oder Animatrice un Vakanzenaktivitéite fir Kanner a Jugendlecher deel ze huelen. Zesumme mat de Responsabele kanns du dann Attraktivitéiten organiséieren, duerchfeieren a begleeden.
Du kriss des Formatioun vum Service national de la jeunesse zertifiéiert, no dem s du un deenen 2 Weekender an um Teamdag deelgeholl hues an 2 Deeg Mini-Stage am Schëfflenger Jugendhaus absolvéiert hues.
Déi 2 Weekender si mat Iwwernuechtung (eventuell och dobaussen), si fënnt zu Schëffleng an Ëmgéigend statt.
Wärend der Formatioun schaffs du un deene folgende Schwéierpunkten:

- Altersgerechten Encadrement vu Kanner a Jugendlechen

- Spiller fir Kanner a Jugendlecher

- Risiken a Sécherheet, Éischt Hëllef

- mat Konflikter ëmgoe kënnen

- Roll als Animateur, als Virbild fungéiere kënnen

- gesond Iessen

- Handlungsméiglechkeeten a verschiddene Situatiounen

- déi aner Animateuren, mat deenen dass du wäerts schaffen, kenneléieren a mat hinnen am Team geschafft hunn

- vertraut si mat den Aktivitéiten, déi an deem jeeweilege Joer ugebuede ginn
Umeldung bis den 18.01.2020

 

loading ...

Où?

10 avenue de la Libération
Schifflange
Letzebuerg


Audience: Jeune Public