De Start vun den Enseignanten am Beruffsliewe soll besser begleet ginn. Et gouf een neit Gesetz iwwer d'Reform vum Stage vun Enseignanten ugeholl.

D’Chamber huet en Donneschdeg d’Gesetz iwwert d’Reform vum Stage vun den Enseignanten aus der Grondschoul an dem Secondaire ugeholl. Duerch dës Verännerunge sollen d’Enseignanten sech nees méi op hir wesentlech Aarbecht konzentréiere kënnen. Duerch dëst Gesetz gëtt de Stage ëm 1 Joer gekierzt. D’Weiderbildung wärend dem Stage gëtt och reforméiert.