Nodeems um Freideg een Tornado an de Gemenge Käerjeng a Péiteng grousse Schued ugeriicht huet, gouf elo ee Spendenopruff gemaach.

Nodeems leschte Freideg en Tornado am Süde vum Land grouss Schied provozéiert huet, kënne betraffe Leit beim Ministère fir Famill, Integratioun a fir d'Groussregioun eng Demande fir eng finanziell Ënnerstëtzung maachen.

Zënter e Méindeg de Moie kann een um Internetsite vum Ministère en entspriechende Formulaire eroflueden an ausfëllen. Dës speziell Hëllef riicht sech un Awunner aus de Gemenge Péiteng a Käerjeng, déi an enger onstabiller finanzieller Situatioun sinn an séier Ënnerstëtzung brauchen.

D'Demande muss bis den 1. November dëst Joer gemaach gi sinn. Och fir betraffen Entreprisë gëtt et zënter e Méindeg e Formulaire vun der Regierung fir erofzelueden. Si Gebaier, Maschinnen oder soss Equipement beschiedegt ginn, kann eng Demande fir eng Ënnerstëtzung gemaach ginn.

!

D'Gemeng Mamer huet 20.000 Euro fir d'Persoune gespent, déi Affer vum Tornado gi sinn. Wéi de Schäfferot e Méindeg de Moien an engem Schreiwes matgedeelt huet, si jeeweils 10.000 Euro un d'Associatiounen "Käerjeng hëlleft" an "Fir e gudden Zweck – Gemeng Péiteng" iwwerwise ginn.

Zesumme mat den Associatiounen "Käerjeng hëlleft" an "Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng" hunn d'Schäfferéit vun de Gemenge Käerjeng a Péiteng ee grousse Spendenopruff gemaach.

Mat de Fonge solle Schied beglach ginn, déi net vun Assurancen iwwerholl kënne ginn.

Den Don kann een op d'Konte vu béiden Associatioune maachen:

Käerjeng hëlleft:
CCPL LU78 1111 7024 7295 0000

Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng: BILL LU27 0026 0100 6485 5800
Communication : "Tornado Käerjeng / Péiteng"

!

Hei d'Schreiwes vun der Mamer Gemeng:

Mamer s’engage: Don de 20.000 euros pour les personnes sinistrées lors de la tornade du 9 août 2019.

Le collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal de la Commune de Mamer s’engagent à soutenir financièrement les personnes touchées par la violente tornade ayant touché les communes de Pétange et de Käerjeng.

Ainsi, 10.000 euros seront versés à l’association « Käerjeng hëlleft » et 10.000 euros à l’association « Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng ».

Le collège échevinal appelle également à la solidarité des habitants de la Commune de Mamer à montrer leur solidarité envers leurs concitoyens frappés par l’adversité en faisant un don aux deux associations coordonnant cette action de solidarité :

- Käerjeng hëlleft: CCPL LU78 1111 7024 7295 0000

- Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng: BILL LU27 0026 0100 6485 5800

Communication : "Tornade Käerjeng / Pétange".

Les dons récoltés seront exclusivement utilisés à couvrir des dégâts non-couverts par les assurances des sinistrés.

Pour le collège échevinal :

Gilles ROTH – bourgmestre
Roger NEGRI – échevin
Marcel SCHMIT – échevin

Den Dënschdeg den 13. August ass am Käerjenger Treff ëm 20.00 Auer och eng Informatiounsversammlung fir d'Affer vum Tornado!

Hei d'Schreiwes vun der Regierung fir betraffen Entreprisen:

Suite aux intempéries dans le sud du Luxembourg, le ministère de l’Économie est le point de contact pour les entreprises sinistrées (12.08.2019)
Communiqué par: ministère de l’Économie

Suite aux intempéries du 9 août 2019 dans le sud du Luxembourg, le ministère de l’Économie tient à rappeler qu’il existe des aides financières destinées à remédier aux dommages qui sont causés aux entreprises par certaines calamités naturelles, dont les tornades.

Le Conseil de gouvernement ayant déclaré lors de sa réunion extraordinaire samedi dernier que les intempéries du 9 août sont à qualifier de catastrophe et de calamité naturelles, ces aides peuvent être accordées à toute entreprise de petite ou de moyenne taille qui a subi un préjudice comme conséquence directe de la tornade. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks ainsi qu'à la perte de revenu liée au préjudice subi.

Les entreprises concernées peuvent contacter la Direction générale des classes moyennes du ministère de l’Économie (tél.: 247-74704 de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures / e-mail: info.aide.pme@eco.etat.lu), où elles sont informées sur les mesures de soutien disponibles.

Des renseignements sur les coûts éligibles ou les modalités pratiques pour introduire une demande d’aide financière destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles sont aussi consultables sur guichet.lu.

Och d'Post huet ugekënnegt d'Leit, deenen hir Haiser duerch den Tornado beschiedegt gi sinn an déi Cliente bei der Post sinn ze ënnerstëtzen. Deemno géif een d'Käschte vun den Abonnementer fir Telefon, Internet an Tele vun de Betraffene fir den August iwwerhuelen. D'Aktioun géif fir déi verlängert ginn, deenen hir Haiser iwwer Méint net bewunnbar wieren. Et wier een och am Gaang d'Telekommunikatiounskabelen, déi beschiedegt goufen esou séier wéi méiglech ze flécken. Leit, déi dovu betraff wiere géife gratis an de Glasfaserreseau migréiert ginn.

POST Luxembourg solidaire avec les victimes de la tornade

Suite à la tornade qui a touché vendredi 9 août le sud du pays, POST Luxembourg a décidé de soutenir les habitants de maisons ou d’immeubles endommagés qui sont clients de ses services. POST prendra à sa charge l’abonnement fixe (téléphonie fixe, Internet et télévision) du mois d’août pour toutes les personnes concernées. Cette action sera prolongée pour les clients qui seront privés de leur habitation durant plusieurs mois.

Suite à la tempête, certains câbles aériens de télécommunication ont également été sectionnés. POST et ses équipes techniques interviennent en ce moment pour effectuer les réparations dans les plus brefs délais. Les clients impactés seront gratuitement migrés vers le réseau fibre optique.

Les personnes concernées peuvent contacter le centre d’appels de POST 24h/24 et 7 jours sur 7 au numéro gratuit 8002 8004 ou envoyer un e-mail avec leurs coordonnées à l’adresse contact.telecom@post.lu avec comme sujet « Touché par la tornade » en indiquant l’adresse et le numéro de la ligne fixe concernée.

Nieft de staatlechen Hëllefen an den Assurancen bitt och d'Croix-Rouge nom Tornado Hëllef un a weist sech mat den Affer solidaresch. Wéi et an engem Communiqué haut heescht, hätt een decidéiert den eegene Solidaritéitsfong ze benotze fir séier an effektiv kënnen ze hëllefen. Persounen, deenen hir finanziell Mëttel net géifen duergoe fir dat néidegst direkt ze kafen, kënnen sech deemno an de Sozialbüroe vun de Gemenge Käerjeng a Péiteng mellen, déi d'Dossieren da weiderleeden.

Och d'Croix-Rouge bitt den Affer Hëllef un:

La Croix-Rouge luxembourgeoise exprime sa solidarité avec les victimes des destructions qui ont eu lieu vendredi dernier dans le sud du pays. Elle a décidé d’utiliser son Fonds de Solidarité pour agir rapidement et efficacement, en complément des efforts déjà déployés par les autres acteurs concernés.

Les personnes dont les moyens financiers sont insuffisants pour remplacer immédiatement des objets de première nécessité peuvent s’adresser aux offices sociaux des communes de Bascharage et de Pétange qui transmettront les dossiers au Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Cette aide est à considérer comme subsidiaire aux interventions éventuelles des assurances et des aides prévues par l’Etat.

Le Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge luxembourgeoise, alimenté exclusivement par des dons, permet d’attribuer des aides financières à des personnes confrontées aux accidents de la vie (problème de santé, familial, d’emploi, de logement, etc.) et qui ne peuvent pas être correctement soutenues par les mécanismes habituels.

Och d'Caritas rifft dozou op fir d'Affer vum Tornado ze spenden an si och op aner Aart a Weis, z.B. beim Ausfëlle vun den Demanden ze ënnerstëtzen. All d'Informatioune fannt dir

 
Hei nach emol déi staatlech Hëllefen am Iwwerbléck:

 Suite aux intempéries du 9 août 2019 dans le sud du Luxembourg, le gouvernement a mis à disposition plusieurs aides financières afin de soutenir les personnes et entreprises frappées par la tornade dans les communes de Pétange et Käerjeng.

Le Conseil de gouvernement a déclaré dans sa séance du 10 août 2019 que ces intempéries sont à considérer comme catastrophe et calamité naturelles.

1. Aides aux personnes physiques

Pour les personnes physiques, une demande d’aide sociale peut être introduite auprès du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. Cette aide est destinée uniquement au rééquipement de première nécessité des personnes sinistrées qui ont leur résidence principale au lieu du sinistre et dont la situation économique est fragile. Les demandes sont à introduire pour le 1er novembre 2019 au plus tard auprès du:

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
L-2919 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-86523
E-mail: secretariatsolidarite@fm.etat.lu

Le formulaire nécessaire est disponible sur le site du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région.

Le ministère du Logement propose plusieurs aides pour certains travaux de rénovation, en fonction de la situation socio-économique et de la taille du logement. Les personnes physiques concernées peuvent s’adresser au:

Service des aides au logement
L-1741 Luxembourg
Tél.: (+352) 8002-1010

ou télécharger les formulaires nécessaires sur guichet.lu.

2. Aides aux entreprises

Les entreprises concernées peuvent contacter la

Direction générale des classes moyennes du ministère de l’Économie
Tél.: (+352) 247-74704 
E-mail: info.aide.pme@eco.etat.lu

où elles sont informées sur les mesures de soutien disponibles.

Des renseignements sur les coûts éligibles ou les modalités pratiques pour introduire une demande d’aide financière destinée à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles sont aussi consultables sur guichet.lu.