Dem SEW/OGBL a Landesverband no géif den annoncéierte Plang vun den Infrastrukturen an dem Personal am Fondamental net realiséiert kënne ginn.

Wéi et en Dënschdeg an engem Schreiwes heescht, géifen d'Gruppen deemno ausschliisslech nom Krittär, ob se an der Maison Relais betreit ginn, opgedeelt. Weider dierfe maximal 10 Kanner pro Klass an d'Maison Relais. Melle sech der méi, géifen dës d'Betreiung refuséiert kréien an d'Elteren hätten dann e Recht op de Congé pour des raisons familiales, esou den OGBL weider.

Vill Maison Relaisen hätten dann net genuch Plaz, fir all d'Gruppen ze betreien. Et wäert och schwéier ginn d'Kanner virun an no der Schoul ze isoléieren, grad well se am Schoultransport all am nämmlechte Bus wieren. D'Gewerkschaft an de Landesverband schwätze sech géint e Splitting vun de Klassen am Fondamental aus, dat och aus pedagogesche Grënn.

D'Klasse sollten nëmmen opgedeelt ginn, wa méi wéi 17 Kanner am Grupp oder d'Raimlechkeeten ze kleng sinn. Dat géif dem Léierpersonal erlaaben, sech méi ëm d'Bedierfneser vun de Kanner ze këmmeren an d'Maison Relaises géifen esou och entlaascht ginn. Et wier scho vill Zäit verschwent ginn, d'Organisatioun ze plangen.

Dës wier awer net sënnvoll an de Gerwerkschaften no och esou wéi annoncéiert net realiséierbar. Et ass den Opruff un den Educatiounsminister, déi Zäit, déi nach bleift ze notzen an eng gutt Léisung auszeschaffen. Dem Léierpersonal misst et erméiglecht ginn, sech richteg kënnen op d'Reouverture de 25. Mee virbereeden.