Am Dezember an am Januar soll eng privat Sécherheetsfirma op der Stater Gare an an der Uewerstad patrulléieren.

Fir géint d'Gefill vun Onsécherheet vun den Awunner virzegoen, huet d’Stater Gemeng verschidde Mesure geholl.

Deemno iwwerhëlt eng privat Sécherheetsfirma bis Enn Januar d’Surveillance am Garer Quartier, grad wéi an der Uewerstad. D'Police-Presenz um Terrain soll deemno vu private Security-Leit ënnerstëtzt, awer net ersat ginn.

Am Garer Quartier sollen zwou Equippe mat jeeweils 2 Sécherheetsleit an engem Hond ënnerwee sinn, an der Uewerstad ass eng Equippe am Asaz.

Wat d'Preventioun an d'Mediatioun betrëfft, huet d'Stater Gemeng ausserdeem zesumme mat Inter-Actions den Service "A vos côtés" an d'Liewe geruff, deen de 15. Dezember seng Aarbecht ophëlt.