Bei der Entsuergung vun engem positiven Antigen-Test, gëllt et e puer Virsiichtsmoossnamen ze beuechten.

Gebrauchten Antigen-Tester kënnen net recycléiert ginn. Dat deelt den Ëmweltministère e Méinden an engem Communiqué mat. No der Benotzung mussen dës Tester deemno an déi gro Poubelle gehäit ginn. Wann den Test positiv ausgefall ass, muss een allerdéngs e puer Virsiichtsmoossname beuechten. Esou muss een den Test zeréck a seng Originalverpackung leeën. Dës muss dann an eng Poubellestut gestach ginn an d'Tut muss direkt zougemaach ginn. Eréischt duerno dierf een dës Tut dann an d'Poubelle geheien.

Liest hei de Communiqué vum Ministère:

Comment éliminer les tests antigéniques rapides correctement? (17.05.2021)

Communiqué par: ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de l'environnement

Les tests antigéniques rapides ne sont pas destinés au recyclage. Ils doivent être jetés dans la même poubelle que les autres déchets ménagers (poubelle grise). Or, en cas de résultat de test positif, les tests sont

 1. à remettre dans leur emballage d’origine (respectivement dans un sachet éventuellement fourni avec le test)
 2. puis dans un sac séparé et refermé aussitôt par la suite.
 3. Le sac et son contenu sont alors jetés dans la poubelle (grise) des déchets ménagers.  

Wéi entsuergt een e gebrauchte Antigen-Schnelltest richteg?

Gebrauchte Schnelltester kennen net recycelt ginn. Sie mussen an di normal gro Poubelle entsuergt ginn. Wann den Test allerdéngs positiv ausfällt, muss den Test

 1. nees zréck a seng Originalverpackung (oder an eng extra Tut déi eventuell matgeliwwert gëtt) gemaach ginn,
 2. dann dës Verpackung an eng normal Poubellestut gehäit ginn déi dann och direkt zougemaach gëtt,
 3. an an déi gro Poubelle gehäit gëtt.

How to correctly eliminate Rapid antigen tests?

Rapid antigen tests are not intended for recycling. They should be disposed of in the same garbage can as the usual household waste (grey garbage can). However, in case of a positive test result,

 1. the tests are to be put back in their original packaging (or in a special bag that may have been supplied with the test)
 2. then in a separate bag that is to be closed again immediately afterwards.
 3. The bag and its contents are then disposed of in the normal household waste garbage can. 

Wie werden Antigen-Schnelltests richtig entsorgt?

Antigen-Schnelltests sind nicht für das Recycling vorgesehen. Sie sollten in der üblichen Hausmülltonne (graue Tonne) entsorgt werden. Bitte beachten Sie, dass im Falle eines positiven Testergebnisses

 1. die Tests in die Originalverpackung (bzw. in einen ggf. mitgelieferten Beutel)
 2. dann in einem separaten Abfallbeutel entsorgt werden müssen, der sofort verschlossen werden sollte.
 3. Dieser Beutel mitsamt Inhalt wird dann über die Hausmülltonne entsorgt.