Am Kader vun e puer Perquisitiounen huet d'Police eng Partie Géigestänn séchergestallt.

D'Police sicht den Ament no de Besëtzer vun enger Partie Géigestänn. Am Kader vun enger Partie Perquisitiounen a Festnamen hat d’Police Judicaire vun Dikrech nämlech 2 Mutzen, eng Jackett an eng Posch séchergestallt. Déi méiglech Besëtzer vun de Saachen si gebieden, sech bei der Police Judicaire vun Dikrech ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 80 1000 oder via d'Mailadress "spj.rgb@police.etat.lu".