De Parquet vun Dikrech huet e Communiqué verëffentlecht iwwer d’Kierperdeeler, déi zu Temmels an Däitschland fonnt goufen.

Nodeems den 1. November Deeler vun enger Läich bei der Grenz tëscht Lëtzebuerg an Däitschland fonnt goufen, goufen DNA-Analysen duerchgefouert. Aus de Resultater geet ervir dass d’DNA mat der DNA iwwereneestëmmt déi op der Läich zu Mont-Saint-Martin prelevéiert gouf. D'Kierperdeeler gehéieren also der Fra, déi den 19. September bei der Grenz tëscht Lëtzebuerg a Frankräich fonnt gouf. D’Ermëttlunge sinn nach amgaangen. Weider Infoe ginn et also keng.

Och d’Ermëttler vun Tréier hunn dës Konklusioune confirméiert. Et handelt sech jo ëm eng portugisesch Fra, déi fir d’lescht zu Lëtzebuerg gelieft huet.

Communiqué vum Parquet

Communiqué du parquet de Diekirch au sujet du résultat des analyses des parties de corps humain découverts le 1er novembre 2022 à Temmels (Allemagne)

(15.11.2022)

Suite à la découverte de parties de corps humain en date du 1er novembre 2022 à Temmels à la frontière germano-luxembourgeoise, des analyses ADN ont été réalisées en Allemagne.

Le résultat de ces analyses a révélé une concordance avec l’ADN prélevé sur le corps démembré de femme découvert le 19 septembre 2022 à Mont-St –Martin (France).

L’instruction judiciaire luxembourgeoise se poursuit et à ce stade il n’est pas indiqué de communiquer d’autres éléments de l’enquête.