Bei ganz ville Museksriichtungen weess ee net méi genee wéi se eigentlech zu hirem Numm komm ass. Wou de Begrëff Rock’n’Roll hierkënnt ass allerdings gewoust...Eis Rockerin Wencke huet sech schlau gemaach...

Rock n Roll Geschicht