No engem längere Chantier, ass d'Haaptzentral vun der SNJ agewéit ginn. Verschidden Aktivitéiten sollen dann just nach am Mariendall méiglech sinn.

De Weekend hat den Service Nationale de la Jeunesse, oder einfach kuerz, den SNJ eppes ze féieren, nämlech déi offiziell Ouverture vun hirem Jugendzentrum am Mariendall. Oder besser gesot d’Re-Ouverture. An hei geet et och net ëm iergendeen Jugendzentrum, mee deen gréissten vum Land an domatten och den zentralen Standuert vun den SNJ-Aktivitéiten.

Op 4 Plazen am Land ginn et Jugendzentren vum SNJ, déi sech mat deenen verschiddensten Themeberäicher mat deene Jonken mat Hëllef vun Aktivitéiten beschäftegen. En Haaptzentrum,  en zentralen Standuert, wou virun allem och Schlofméiglechkeeten fir d’Jugendgruppen zu Dispositioun sinn, ass awer elo mam Mariendall méiglech.

Niewent engem Restaurant ginn awer och nach aner Aktivitéiten wéi an den aneren Zentren ugebueden. Dëst geet vun Teambuilding, interkulturellt Léieren, iwwer Mediebildung bis hin zu engem pädagogeschen Bauerenhaff. An och fir jonk Flüchtlingen gëtt eppes gemaach, dat a Form vun Aktivitéiten an de Vakanzen.

© SNJ

Zënter Januar kann een am Prinzip schonn am elo offiziell ageweiten Zenter am Mariendall iwwernuechten, allerdéngs mat nach verschiddene Chantieren. En Interessi ass op alle Fall vun Ufank un do gewiescht.

Den SNJ huet iwwregens am Joer 2013 ronn 1900 Aktivitéiten am Land organiséiert, bei deenen am ganzen ronn 40.000 Kanner a Jonker deelgeholl hunn.