Heiansdo falen engem am Alldag Situatioun op, bei deenen een einfach nëmmen de Kapp rëselt.

Lauschtert eran

Telefonéieren an der Ëffentlechkeet

Wann ee mol eng Kéier op den Auto wëll verzichten an op den ëffentlechen Transport zeréck gräift, da kann et scho mol virkommen, dass een d'Nerve verléiert. Ech schwätzen elo hei net dovu wann de Bus net erbäi kënnt mee wann déi Persoun déi virun engem sëtzt esou haart telefonéiert, dass esouguer déi Leit um Trottoir et matkréien. Verschidde Mënsche mierken einfach net wann se engem op d'Nerve ginn.

D'Rolltrap blockéieren

Mol ofgesi vun deene Leit déi onmoosseg haart telefonéiere ginn et nach 2 verschidden Zorte vu Mënschen. Déi eng déi d'Rolltrap richteg notzen an déi déi d'Leit einfach nëmmen hënneren. Dofir nach eng Kéier de Rappell: Riets stoen, lénks goen.

Den Hond fräi lafe loossen

Kloer, en Hond ass eppes Léiwes an de Mupp géing och nimools engem eppes doen, mee elo mol serieux: Dat wëssen déi aner Leit net an och net jiddereen ass e Fan vun Hënn. Anescht ausgedréckt, et gi Leit déi hunn Angscht viru Muppen an dofir wier et gutt dësen einfach mol an der Lénkt ze halen, wann ee weess, dass engem ee kann um Wee entgéint kommen.

Sech dauernd rechtfäerdegen

''Ech krut et zäitlech net méi hin, well éischtens A an ausserdeem B an och nach C''.
Laang Entschëllegungen a Rechtfäerdegunge wëllen déi mannst héieren. Dofir gëllt sech ze mierken, dass een eréischt da soll Argumentéieren, wann een och konkret dozou befrot ginn ass. De Recht ass just ''Pain in the ass''.

Dauernd Récksiicht wëllen huelen

Zu gudder lescht ginn et dann nach Leit déi jidderengem et wëlle Recht maachen. Et Läit nach eng Chips an der Schossel a keen hëlt se, well een engem aneren se wëll loossen. Iergendwann ass et awer och mol gutt. Huelt einfach dat lescht Stéck Pizza, déi lescht Chips oder lescht Schlupp Wäin. Mir sinn all grouss an al genuch ze soe wa mer eis iwwergaange villen.