Et ass kloer, dass een doheem net genau esou kann trainéiere wéi een dat géing dobaussen oder am Fitness maachen. Ma probéiere kann een et trotzdeem.

Lauschtert eran

De Coronavirus huet bei verschiddene Leit dozou gefouert, dass se richteg kreativ gi sinn an dat net nëmmen an der Manéier fir d’Zäit doheem ¨mzekréien, mee virun allem wat de Sport ugeet. Deen een oder aneren huet duerch d’Pandemie seng léift zum Sport entdeckt an domat och nach ganz nei Trends quasi mat entwéckelt.

Duerch den Internet hu mer Zougang op ganz vill Informatiounen, Iddien an Tipps wéi ee sech an den eegene véier Wänn ka fir halen.

Ugefaange mam digitalen Home-Workout. YouTube, Online-Fitnessstudioen, Fitness-Apps a Co. bidden nämlech allerhand sech doheem op enger Yoga-Mat auszepoweren. De Prinzip ass ganz einfach. Maacht dat no wat de Coach um Video virweist.

E weideren Trend ass de Bodyweight-Training an der Wunneng. Alles wat een dofir brauch ass dat eegent Kierpergewiicht. Dat geet vun de klassesche Squads, Sit-ups, Planking iwwert Push-Ups bis bei d’Push-Ups mat just engem Arm. Esou loosse sech nämlech esou Übungen och firm ei geübte Sportler nach steigeren. Natierlech kann een dozou nach Geräter mat bäi huele wéi zum Beispill Hantelen oder Resistenz-Bänner, wat dann eigentlech net méi ënnert de klassesche Bodyweight-Training fält.

Zu gudder lescht dann nach den Indoor-Cycling. Wéi den Numm et scho seet fiert ee Vëlo an der Stuff. Dat natierlech net ronderëm de Stuffendësch, mee op engem fixéierte Velo. Esou kann een zum Beispill mam ''Peloton'' e Spinning-Bike mat engem groussen Display fir drop, bei virtuelle Spinning-Kurse matmaachen an dat nach zesumme mat Frënn déi bei sech doheem sinn.

Dir gesitt, duerch 2020 wësse mer wéi mer eis och dëst Joer doheem kënne fit halen, wa mer keen anere Choix hunn.