D'Vereinfachung vum Ufroe vum Studenteprêt soll ënner anerem dofir suergen, dass d'Studenten d'Sue vun hirem Prêt méi séier ausbezuelt kréien.

Eng nei digital Prozedur fir de Studenteprêt unzefroen hunn den Héichschoulminister, Claude Meisch, an den delegéierte Minister fir d'Digitalisatioun, Marc Hansen, en Donneschdeg de Moien am Kader vun enger Pressekonferenz presentéiert. Dës soll op der sougenannter Blockchain-Technologie baséieren. D'Aféierung vun dëser Technologie soll dobäi den nächste Schrëtt vun der Digitalisatioun vun der Prozedur vum Ufroe vum Studenteprêt duerstellen.

De Groussdeel vun den Demande fir e Studenteprêt gëtt digital agereecht

Wéi de Claude Meisch erkläert huet, wier de Groussdeel vun dëser Demarche antëscht digitaliséiert. Zënter dem 1. August vun dësem Joer, kann een seng Demande fir de Prêt esouguer digital areechen ouni, dass een sech dofir iwwer Luxtrust identifizéiere muss. Dat huet dozou gefouert, dass mëttlerweil esou gutt ewéi all Demande op dësem Wee agereecht gëtt. Vun de ronn 10.000 Demandë fir Studenteprêten, déi bis ewell fir d'Wantersemester 2021/2022 agereecht goufen, wieren der dem Claude Meisch no nëmme 7 um Pabeier iwwermëttelt ginn.

Hei kënnt dir de Reportage lauschteren!

De Kontakt tëscht dem Student an der Bank digitaliséieren

Ma de Schratt, an dem de Student mat senger Bank a Kontakt trëtt, fir de Prêt, deen e vum Staat accordéiert krut, ausbezuelt ze kréien, ass bis ewell nach net digitaliséiert. D’Blockchain-Technologie soll genee Dëst erméiglechen. Wéi den delegéierte Minister fir Digitalisatioun Marc Hansen erkläert, wäert een an Zukunft net méi mam Accord vum Prêt um Pabeier op seng Bank goe muss fir Dësen ausbezuelt ze kréien. D'Blockchain-Technologie géif et erlaben, dass d'Acteuren, déi um Accordéiere vun engem Studenteprêt bedeelegt sinn zu all Moment op digitalem Wee novollzéie kënnen, wéini eng Demande fir e Prêt agereecht gouf an ob a wéini déi néideg Konditioune fir e Prêt ze kréien erfëllt goufen. Dat géif dem eenzele Student et dann och erméiglechen, de staatlechen Accord vu sengem Prêt op digitalem Wee u seng Bank ze iwwermëttelen. Wéinst der Blockchain-Technologie kéint d'Bank nämlech zweiwelsfräi iwwerpréiwen, ob dësen Accord tatsächlech virläit.

D'Sue sollen duerch déi nei Technologie méi séier um Student sengem Kont sinn

Wéi de Claude Meisch erkläert huet, géif dës Vereinfachung vun den administrativen Demarchen nach e weidere grousse Virdeel fir d’Studente mat sech bréngen. Duerch d'Ewechfale vun engem groussen Deel vum administrativen Opwand, kéinten d'Demandë fir d'Prêten nämlech méi séier traitéiert ginn. Dat géif et erméiglechen, dass d'Studenten d'Sue vum Prêt méi séier um Kont hunn. Ausserdeem misst de Student sech dann net méi aus dem Ausland op Lëtzebuerg deplacéieren, fir de Prêt bei senger Bank unzefroen.

An enger éischter Phas, soll dësen neie System bei enger Lëtzebuerger Bank agefouert ginn. Wärend dëser Phas mussen d'Studente fir déi éischt Tranche vun hirem Prêt ze kréien nach physesch bei hir Bank goen. Fir déi weider Tranchë kënnen si den Accord vum Staat dann digital un hir Bank iwwermëttelen. Spéitstens an 2 Joer soll awer all Bank, déi Studenteprêten erausgëtt déi nei Technologie agefouert hunn. Vun deem Ament un, wäerten d'Studenten dann och déi éischt Tranche vun hirem Prêt kréie kënnen ouni, dass si dofir op eng Bank goe mussen.

Hei fannt dir weider Detailer:

La digitalisation des prêts étudiant par Blockchain: une nouvelle étape vers la digitalisation intégrale des aides financières de l’État pour études supérieures (16.09.2021)

Communiqué par: ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche / ministère de la Digitalisation

Le 16 septembre 2021, Claude Meisch, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, ont présenté la nouvelle procédure de demande des prêts étudiant accordés par l’État luxembourgeois.

Le caractère novateur de cette démarche, dont la phase pilote a démarré le 1er août, réside dans le fait que le demandeur des aides financières pour études supérieures de l’État pourra, après accord du ministère responsable, solliciter son prêt auprès de sa banque par voie électronique de manière entièrement sécurisée et traçable. Jusqu’à présent, le demandeur a toujours dû se rendre en personne dans une agence. Ce déplacement est particulièrement contraignant lorsque le demandeur suit des études à l’étranger.

«La digitalisation du prêt étudiant apporte une simplification considérable pour l’étudiant: un gain de temps – plus de déplacement à la banque nécessaire – et une mise à disposition instantanée du prêt, indépendamment du lieu d’études. De plus, cette démarche offre une sécurité complète contre la fraude», a expliqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch.

La nouvelle démarche de demande du prêt étudiant par voie entièrement digitale met en œuvre la technologie innovatrice de la Blockchain et est le fruit de la collaboration de deux ministères avec un partenaire du secteur financier, à savoir la Spuerkeess, jouant dans ce contexte le rôle de «banque-pilote». Progressivement, et au plus tard pour la rentrée académique 2023/2024, cette procédure, qui constitue une nouvelle étape vers la digitalisation intégrale des aides financières de l’État pour études supérieures, sera adoptée par toutes les banques conventionnées.

De son côté, Marc Hansen, ministre délégué à la Digitalisation, a souligné le caractère exemplaire de cette collaboration qui repose sur une nouvelle technologie. La Blockchain facilite la communication entre acteurs publics et privés concernés qui ont tous accès à la même information actualisée.

«Il s’agit d’un projet phare de la Blockchain du secteur public illustrant parfaitement comment une nouvelle technologie peut faciliter la vie des citoyens, dans ce cas précis celle des étudiants. La technologie Blockchain assure que la coordination entre acteurs public et privé se fasse de manière sûre et sécurisée», a déclaré le ministre Hansen.

Dans ce contexte, il a également rappelé le projet EBSILUX auquel participe le ministère de la Digitalisation et qui est le fruit d’un appel à projets européen. EBSILUX vise à développer une solution pour fournir des diplômes numériques d’études supérieures dont l’authenticité pourra être contrôlée automatiquement sur une plateforme interopérable.