Sech e Wee duerch den Dating-Jungle fräi ze maache gehéiert definitiv net zu den einfachste Saachen am Single Liewen a leider gëtt dat gäre mol ausgenotzt!

Net nëmmen ass een am stännege Kontakt mat ënnerschiddleche Mënschen, egal op a Persoun oder virtuell, mee et ass een natierlech och zu engem gewësse Grad verletzlech. Dat notze leider, virun allem an den digitalen Zäiten, och puer zu hirem Virdeel: esou zum Beispill mat der sougenannter Broutgrimmel Method...

,,Nee, Nee, hmmm jo villäicht… Bon wisou net ?''

Dat ass oft beim Swipen d’Reaktioun: Et léisst een sech op eppes an, well jo wisou net et kéint jo eppes doraus ginn. Dann fänkt een iergendwann un mateneen ze schreiwen a villäicht entwéckelt sech jo iergendwann och en scheinbar géigesäitegt Interessi. Mee opgepasst well och am grousse Mier vum Online Dating schwamme Fësch déi et net wierklech eescht mengen an sech einfach ënnerschiddlech Bekanntschaften op laang Dauer waarm halen...

,,Ech denke grad un dech!''

E Message dee gäre mol spéit Owes opploppt, an dat nodeems op aner Noriichten awer konsequent keng Äntwert koum ass en Unzeechen dat een Affer vun der Broutgrimmel Method ginn ass. Heibäi kritt ee just esouvill Grimmelen, a Form vun Opmierksamkeet, ausgeluecht, dat een dann och weiderhin um Ball bléift. Weider Unzeeche sinn: Eesäitegt Interessi an Initiativ, Last Minute Ofsoe wann et zu engem Treffe soll kommen, Zäitweis komplett Ignoranz.

,,Ech weess einfach net wou ech drun sinn''

Dat ass d’Gefill mat deem d’Affer oft zréck gelooss ginn: Een Dag kritt ee virtuell Opmierksamkeet, Komplimenter a scheinbar Léift, doropshi laang näischt, a wann ee bis um Punkt ass ze soen: et geet elo duer ech loossen et sinn, da kënnt schonn erëm déi nächst Grimmel.

De Grond d’ Broutgrimmel Method ze notze kann ënnerschiddlech Urspréng hunn: Enger Säits Narzisstesch Tendenzen, awer och de Fakt dat si villäicht schonn an enger Bezéiung sinn, respektiv anerersäits och einfach fir hiert Ego ze pushe well si selwer veronséchert sinn an net kënnen oder wëllen eleng sinn.

Et ginn awer och Fäll an deenen de Grond en ganz aneren ass, dofir am Zweiwel am beschten einfach konfrontéieren. An ëmmer drun denken: Keen huet et verdéngt waarm gehalen ze ginn, well dat eegent Wuel steet ëmmer un éischter Stell!

Lauschtert hei de ganze Reportage