Muss ee sech teste loosse wann een eng Invitatioun geschéckt kritt?

Nee, muss een net, et kann ee sech op fräiwëlleger Basis teste loossen. Et ass awer den Opruff vun der Santé, beim Large Scale Testing matzemaachen.