Bréisseler Bal - Fotolounge @ Junglinster, 28.12.22