LIFE EXPO 1 - Tattoo & Lifestyle @ Luxexpo, 12.11.21