Nodeems ee sech bewosst ginn ass, dass d'Kéi och e bëssen eppes zum Klimawandel bäidroen, gëtt an Neuseeland elo reagéiert.

Fuerscher an Neuseeland hu sech elo eppes virgeholl, dat villäicht am Ufank komesch kléngt, ma trotzdeem net verkéiert ass. Se hunn nämlech Kéi dorobber trainéiert op d'Toilette ze goen. Virun allem well dat zum Klimaschutz bäidroe soll.

Am Urin vun der Kou ass nämlech vill Stéckstoff. Kënnt dat an de Buedem, gëtt de Stéckstoff zu Nitrat a Laachgas ëmgewandelt. Nitrat bewierkt zum Beispill an de Gewässer, dass Algen an Onkraut entsteet. D'Laachgas par contre ass een Zäregas dat 12% vun den neuseelänneschen Zäregasen aus mécht, woubäi dovunner vill vun der Landwirtschaft ass.

D'Kéi sinn deemno trainéiert ginn net einfach op der Wiss hiert Geschäft ze maachen, mee dofir an de Stall ze goen.