De Lëtzebuerger Steiersystem erméiglecht iech dat iwwer Spezialausgaben, déi steierlech ofgesat kënne ginn!

Lauschtert hei déi ganz Reportage!

D’Steierofzich gëlle fir déi lëtzebuergesch Steierzueler a fir d’Non-Residenten, déi de Lëtzebuerger Residente gläichgestallt sinn. Domat bezeechent d’Gesetz déi Steierzueler, déi net zu Lëtzebuerg wunnen, mee déi op d’mannst 90 % um Total vun hirem Weltakommes zu Lëtzebuerg besteiert ginn.

D’Haaptausgaben, déi ee vum Akommes ofsetze kann, kënnen an zwou grouss Kategorien agedeelt ginn: Spezialausgaben an ausseruerdentlech Chargen.

Zu de Spezialausgaben ziele privat Depensen, déi, am Prinzip, d’Majoritéit vun de Leit (Versécherungen, Bauspuervertrag, Pensiounsversécherung …) betreffen. Si si jee nom Typ vun Ausgaben an der Unzuel u Persounen am Stot plafonéiert. Déi extraordinär Chargen entspriechen den Ausgaben, déi am Kader vun engem exzeptionellen an onvermeidbarem Evenement (Krankheet, Elteren a Schwieregkeeten, Kand a Betreiung …) gemaach goufen a ginn entspriechend dem Montant vum besteierbaren Akommes an der Zesummesetzung vum Stot plafonéiert. Duerch dës Deduktioune kann d’Akommessteier erofgesat ginn, an dat ënnerschiddlech jee no der Situatioun vum Contribuabel.

Zu de Spezialausgaben zielt zum Beispill alles wat d’Assurancëprimme betrëfft. An deem Fall ass de Montant vun der Deduktioun op € 672,00 pro Persoun, déi zum Stot gehéiert, plafonéiert.

D’Pensiounsversécherung, mat där ee selwer seng Pensioun finanzéiere kann, wéi och d’Primme vum Bauspuervertrag, kann ee steierlech gëlle loossen. Dat nämmlecht gëllt fir d’Scholdzënse fir e perséinleche Prêt, egal fir wat dëse Prêt opgeholl gouf.

Natierlech sinn och d’Donen, déi een un unerkannten Organismen iwwerweist, steierlech ofsetzbar. Dobäi muss de Montant vun all den Donen ee Minimum vun € 120,00 an e Maximum vun € 1.000.000,00 ausmaachen an en däerf och net iwwer 20 % vum gesamten Nettoakommes leien.

Jee no der Familljesituatioun kann een och vu Steierofzich profitéieren, virun allem wat d’Ënnerhaltskäschte fir de gescheete Conjoint betrëfft, an déi duerch en Urteel decidéiert goufen.

Wat déi ausseruerdentlech Chargen ugeet, handelt et sech ëm onvermeidbar finanziell Belaaschtungen aus materiellen, juristeschen oder moralesche Grënn, déi beträchtlech déi finanziell Kapazitéit vun der Persoun oder dem Stot reduzéieren. Dat si virun allem Chargen, déi mat der obligatorescher Educatioun vun de Kanner oder d’Betreiung vun hëllefsbedierftegen Elteren, engem stënterlechen Evenement, dat net virausgesi konnt ginn, zesummenhänken, an déi net duerch eng perséinlech Versécherung gedeckt ginn. D’Deductibilitéit vun dëse Chargen ënnerläit zwee Krittären: dem Montant vum steierflichtegen Akommes an der Zesummestellung vum Stot.

Kuerz gesot, wat och ëmmer Är Situatioun ass, et gëtt bestëmmt en Dispositif mat deem Dir Är Steieren e bëssen erofsetze kënnt. Ëmfrot Iech bei Ärer Bank!