Et ginn eng Partie finanziell Bäihëllefen, wéi eng sinn dat a wéi eng Bedéngunge muss een erfëllen?

Zu Lëtzebuerg accordéiert de Staat all Persoun, déi an engem Vollzäit- oder Deelzäitstudium an engem offiziell unerkannten Zyklus ageschriwwen ass, eng finanziell Ënnerstëtzung.

Wéi déi staatlech Ënnerstëtzungen zesummegesat si kënnt der Iech hei ulauschteren: