Esou Kommentare géifen sech, dem Schauspiller no, net gutt ufillen.

De Schauspiller Jonah Hill huet en éischter ongewéinlecht Uleies u seng Fans. An engem Post op Instagram huet hien si nämlech gebieden, keng Kommentare méi iwwert säi Kierper ze maachen. Ganz egal ob Dës positiv oder negativ wieren. Esou Kommentare géifen him net hëllefen an se géifen sech och net gutt ufillen.

De Gros vu senge Fans, hat dann och duerchaus Versteesdemech fir dem Hill säin Uleies. Esou hat ee vum Schauspiller senge Follower zum Beispill ënnert dem Post kommentéiert, dass hie grousse Respekt dofir hätt, dass den Jonah Hill dëse Post geschriwwen hätt. Keen hätt d'Recht Kommentaren iwwert dem Hill säi Kierper ze verfaassen an d'Leit sollten sech souwisou op seng schauspilleresch Leeschtunge konzentréieren.