Fuerscher vun der Uni Lëtzebuerg wëllen d'Sprooch am ëffentlechen Raum erfuerschen, dat mat Hëllef vun enger App.

Sproochwëssenschaftler vun der Uni Lëtzebuerg starten eng Smartphone-App fir d’Méisproochegkeet am ëffentleche Raum z‘erfuerschen. Si ginn der Fro no, a wéi enge Sprooche Schëlter a Beschrëftungen an der Ëffentlechkeet sinn. Sief dat op lëtzebuergesch, franséisch, däitsch oder portugisesch. Et gëtt gekuckt wéi eng Sprooch dominéiert. Och déi ëmmer méi grouss Bedeitung vum Engleschen am Alldag soll genau ënnert d’Lupp geholl ginn.

D’Fuerscher wëllen d’Daten net alleng sammelen an auswäerten a froen d’Populatioun ëm Mathëllef. An dat ebe mat der Smartphone-App „Lingscape“. D'App kann ee gratis an den App Stores vun Apple a Google eroflueden.

D’Fuerscher interesséiere virun allem d’Perspektive vun de Bierger op déi sproochlech Landschaft. Wéi eng Schëlter am ëffentleche Raum falen de Mënschen op? A wéi enge Sprooche sinn déi beschrëft? A wou genau sti Se? All déi Froe sollen elo erfuerscht ginn.

Sou soll ee mat Hëllef vun der App Fotoe vu Schëlter a Beschrëftungen am ëffentleche Raum maachen an dës geographesch exakt op eng interaktiv Kaart lueden. D’Notzer kënnen an der App och kucke wat aner Notzer well eropgelueden hunn.

Mat der Zäit soll sou eng virtuell Kaart vun der lëtzebuergescher sproochlecher Landschaft entstoen. D’Daten sollen dann duerno mat Hëllef vu Prozeduren aus der Computerlinguistik ausgewäert ginn.

Am Ufank wäert sech de Projet op Lëtzebuerg an d’Nopeschlänner konzentréieren. Duerno wëll een dat ganzt dann op weider Länner ausbreeden. Weider Informatiounen fannt dir op http://lingscape.uni.lu.

Communiqué vun der Uni Lëtzebuerg:

Forschungsprojekt "Lingscape"

Linguisten der Universität Luxemburg starten Smartphone-App zur Erforschung von Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum

Luxemburg, den 20. Oktober 2016 – Sprache begegnet uns überall im Alltag. Egal wo, wohin und auf welche Weise wir uns im Raum bewegen, stets umgeben uns schriftlich fixierte Zeichen, an denen wir uns orientieren, die uns informieren oder sogar bestimmte Handlungen verbieten. Schriftzeichen werden zum Beispiel von Verwaltungen, Geschäften, Privatpersonen oder Künstlern angebracht – und im Falle von nicht autorisierten Beschriftungen wie Graffiti häufig auch wieder entfernt. Die Vielfalt von Beschriftungen im öffentlichen Raum, die sogenannte sprachliche Landschaft oder "linguistic landscape", beschäftigt derzeit die Sprachwissenschaftler des Instituts für luxemburgische Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Luxemburg.

"Einerseits widmen wir uns dabei der Frage, wie in einer Gesellschaft die Deutungshoheit über den öffentlichen Raum ausgehandelt wird, wer also wo und wie das Recht hat, Beschriftungen in der Öffentlichkeit anzubringen", erklärt Dr. Christoph Purschke, Assistant-Chercheur am Institut für Luxemburgistik, sein Projekt. "Andererseits spielt in mehrsprachigen Gesellschaften wie der Luxemburger die Frage nach der Präsenz und Dominanz verschiedener Sprachen in der Öffentlichkeit eine zentrale Rolle." In diesem Zusammenhang untersucht Christoph Purschke gemeinsam mit Prof. Dr. Peter Gilles den Anteil deutscher, französischer, luxemburgischer und portugiesischer Schilder und Beschriftungen in Luxemburg und den umliegenden Regionen. Aber auch die wachsende Bedeutung des Englischen im Alltag soll genauer erforscht werden.

Der Clou des Projektes: Die Forscher wollen die Daten für ihre Untersuchung nicht allein erheben und auswerten, sondern mit tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung. Und zwar mittels der Smartphone App "Lingscape", die kostenlos in den App Stores von Apple und Google heruntergeladen werden kann. "Als Forscher sind wir Teil der Gesellschaft, in der wir leben", erläutert Purschke. "Deshalb interessiert uns die Perspektive der Bürger auf die sprachliche Landschaft ganz besonders." Man nennt dieses Verfahren auch Crowdsourcing oder Citizen Science.

Virtuelle Karte der sprachlichen Landschaft

Welche Schilder im öffentlichen Raum fallen den Menschen auf? In welchen Sprachen sind diese beschriftet? Und wo genau stehen sie? Bei der Beantwortung dieser und anderer Fragen kann ab heute jeder die Forscher der Universität Luxemburg unterstützen. Die App "Lingscape" bietet die Möglichkeit, mit dem Smartphone Fotos von Schildern und Beschriftungen im öffentlichen Raum zu machen und diese geographisch exakt auf eine interaktive Karte zu laden. Ebenso können die Nutzer in der App sehen, welche Schilder andere Nutzer bereits hochgeladen haben. Mit der Zeit soll so eine virtuelle Karte der luxemburgischen sprachlichen Landschaft entstehen. Die so gewonnenen Daten sollen anschließend mit Hilfe von Verfahren aus der Computerlinguistik ausgewertet werden.

Zu Beginn konzentriert sich das Projekt auf Luxemburg und die Nachbarländer. Herunterladen und benutzen können Nutzer die App aber bereits jetzt weltweit. verfügbar. Später planen die Wissenschaftler, das Projekt auf weitere Länder auszuweiten. "Luxemburg ist für uns natürlich von besonderem Interesse", so Christoph Purschke. "Aber sprachliche Landschaften sind auf der ganzen Welt vielfältig und spannend. Deshalb wollen wir die App zu einem universellen Forschungstool auch für andere Projekte ausbauen." Auch der Einsatz der App im Schulunterricht ist ein Ziel des Projekts. Hierfür bereiten die Forscher derzeit eine offizielle Kooperation mit dem Erziehungsministerium vor. Zum einen können die Schüler mit der App für Mehrsprachigkeit und die komplexen Bedingungen ihrer gesellschaftlichen Verankerung sensibilisiert werden. Darüber hinaus kann der Umgang mit Bildern und Urheberrechten im Internet mit Lingscape anschaulich thematisiert werden. Weitere Informationen unter http://lingscape.uni.lu

L’appli Lingscape pour analyser le plurilinguisme dans l'espace public

Les linguistes de l'Université du Luxembourg lancent un projet d'application pour smartphone à des fins de recherche sur le plurilinguisme dans l'espace public

Luxembourg, le 20 octobre 2016 – Nous côtoyons en permanence le langage. Qu'importe comment et où nous évoluons dans l'espace public, le monde qui nous entoure est rempli de signes fixes écrits qui nous aident à nous orienter, qui nous donnent des informations ou même qui nous interdisent certaines actions.

Ces caractères ont été placés par différents acteurs, comme par exemple des administrations, des magasins, des particuliers ou des artistes, et pour différentes raisons ; ils peuvent également être supprimés dans le cas d'inscriptions non autorisées comme les graffitis. La diversité des inscriptions dans l'espace public, ce que l'on appelle le paysage linguistique ou « linguistic landscape », occupe actuellement les linguistes de l'Institut de langue et de littératures luxembourgeoises de l'Université du Luxembourg.

« Nous tentons de comprendre comment la capacité d'interprétation de l'espace public est abordée dans une société, et par conséquent qui a le droit d'apposer des inscriptions dans le domaine public, où et comment », explique Christoph Purschke, assistant chercheur au sein de l'Institut de langue et de littératures luxembourgeoises. « Dans les sociétés multilingues comme celle du Luxembourg, le thème de la présence et de la domination de langues différentes joue évidemment un rôle central dans le discours public au sein de l'espace public. »

C'est dans ce contexte que Christoph Purschke mène, en collaboration avec le professeur Peter Gilles, des recherches sur une partie des panneaux et des inscriptions en allemand, français, luxembourgeois et portugais au Luxembourg et dans les régions environnantes. Ce travail prend également en compte les caractères en anglais qui occupent une place croissante dans le quotidien de nombreuses personnes, et qui doit donc également être analysé plus en profondeur dans le paysage linguistique luxembourgeois.

Particularité du projet : les chercheurs ne souhaitent pas rassembler et exploiter à eux seuls les données destinées à leur travail, mais comptent sur l'aide active de la population au Luxembourg et dans ses zones limitrophes qui utilisera notamment l'application pour smartphone « Lingscape », téléchargeable gratuitement dans l'Apple Store ou le Play Store de Google. « En tant que chercheurs, nous faisons partie de la société dans laquelle nous vivons », explique Christoph Purschke. « C'est pourquoi nous ne nous intéressons pas tant à notre perspective scientifique relative au paysage linguistique, mais à celle des citoyens eux-mêmes. » On appelle ce procédé « crowdsourcing » ou sciences citoyennes.

Carte virtuelle du paysage linguistique

Quels panneaux attirent l'attention dans l'espace public ? Dans quelles langues sont-ils écrits ? Où exactement sont-ils positionnés ? En répondant à ces questions, parmi d'autres, chacun peut aider dès aujourd'hui les chercheurs de l'Université du Luxembourg. L'appli « Lingscape » offre la possibilité de prendre des photos de panneaux et d'inscriptions présents dans l'espace public et de les charger sur une carte interactive de manière à connaître leur emplacement géographique exact. Les utilisateurs peuvent également voir dans l'appli quels panneaux ont déjà été téléchargés par les autres contributeurs. Grâce à cette forme de sciences citoyennes, une carte virtuelle du paysage linguistique luxembourgeois devrait ainsi peu à peu voir le jour. Les données ainsi récoltées seront ensuite exploitées au niveau linguistique grâce à des procédés informatiques.

Pour le lancement du projet, l’analyse se concentrera d’abord sur les relevés enregistrés au Luxembourg et dans les pays voisins, mais les utilisateurs peuvent déjà télécharger et utiliser l’appli dans le monde entier. « Le Luxembourg présente bien entendu un intérêt particulier à nos yeux », explique Christoph Purschke. « Mais les paysages linguistiques du monde entier sont multiples et passionnants. C'est pourquoi nous souhaitons développer l'appli comme outil de recherche universel qui pourrait également servir à d'autres projets. »

L'utilisation de l'appli pendant les cours est aussi un des objectifs déclarés du projet. Pour réaliser cela, une coopération officielle avec le ministère de l’Éducation nationale sera établie. L'appli permet d’une part de sensibiliser les élèves au plurilinguisme et aux conditions complexes de leur ancrage social. Lingscape permet d’autre part d’aborder la problématique de l’utilisation des images et des droits d'auteur sur Internet. Informations complémentaires sur http://lingscape.uni.lu.

Research-Projekt "Lingscape"

Linguists from the University of Luxembourg launch mobile app project to explore multilingualism in public space

Luxembourg, 20 October 2016 – Language is an essential part of our everyday life. No matter where we are or where we are going, we are always surrounded by written signs, which help us to orient ourselves, inform us or even prohibit certain actions.

Such signs are used by different actors for different purposes (administrations, shops, private individuals, artists) - and are often removed in unauthorised cases such as graffiti. The variety of such signs in public space, the so-called linguistic landscape, is currently being studied by the linguists of the Institute for Luxembourgish Linguistics and Literary Studies at the University of Luxembourg. "We are concerned with the question of how the interpretational sovereignty of public space is negotiated in a society, and who, therefore, has the right to put up inscriptions in public space where and how," explains Dr. Christoph Purschke, Assistant-Chercheur at the Institute for Luxembourg Studies, his project. "The question of the presence and dominance of different languages ​ plays a key role in public discourse in multilingual societies such as Luxembourg."

In this context, Christoph Purschke, together with Prof. Peter Gilles, examines the share of German, French, Luxembourg and Portuguese signs and inscriptions in Luxembourg and the surrounding regions. But also the growing importance of English in the everyday life of many people is to be investigated more closely in the context of the Luxembourgish linguistic landscape. The special highlight of the project: The researchers do not want to collect and analyse the data for their investigation on their own, but with active support from Luxembourg’s population with the help of the "Lingscape" smartphone app, which can be downloaded free of charge in the app stores of Apple and Google. "As researchers, we are part of the society in which we live," explains Purschke. "This is why we are not that interested in our scientific perspective on the linguistic landscape, but more in the citizens’ perspective." This process is also referred to as Crowdsourcing or Citizen Science.
What are the signs in public space that people notice? In which languages ​​are they written? And where exactly are these signs? Now, everybody can support the researchers from the University of Luxembourg in answering these and other questions. The "Lingscape" app makes it possible to use the smartphone to take pictures of signs and inscriptions in public space and to locate them geographically exactly on an interactive map. Users can also see in the app what other users have uploaded. Over time, a virtual map of Luxembourg's linguistic landscape will be created with the support of the citizens. The data obtained in this way are subsequently evaluated by means of methods from computer linguistics.

At the beginning, the project concentrates on Luxembourg and the surrounding countries. But the app can be downloaded and used from all over the world. "Luxembourg is of course of particular interest to us," says Christoph Purschke. "But linguistic landscapes are diverse and exciting all over the world, so we want to expand the app into a universal research tool for other projects as well." Also the use of the app in schools is a declared goal of the project. Therefore, the researchers will establish an official cooperation with the Luxembourgish Ministry of Education. On the one hand, the app helps sensitising students for multilingualism and the complex conditions of their social anchoring. On the other hand, the handling of images and copyrights on the Internet can also be illustrated with Lingscape. For more information, visit http://lingscape.uni.lu