Am Hierscht studéieren awer nach keng Uni? Hei kënnt der iech nach umellen.

Ween nach a Frankräich, Holland, der Schwäiz oder England studéiere well, dee musse mer leider enttäuschen. Vir déi Unien ass et schonn ze spéit. Dofir huet een an der Belsch, Däitschland an hei zu Lëtzebuerg méi Chance sech nach umellen ze kennen. Awer och net fir all Fach. Op der Uni.lu sinn d'Inscriptioune fir zum Beispill d'Informatik, Ingenieur oder Germanistik nach op.

Wann een sech lo fir d'Belsch decidéiert an sech am viraus op

ageschriwwen huet kann een sech nach bis den 31. op kathouleschen Unien a bis den 30. September op aneren Unien umellen. Och wann een elo vergiess huet déi Equivalenz un ze froen kann een sech a verschiddene Fäll nach bei den Unie mellen. Dofir misst een awer da schonn op d’Uni selwer fueren an dat am Sekretariat klären. An déi definitiv Inscriptioune gi bis den 30. Oktober.

An Däitschland op der Uni Tréier zum Beispill, kann ee sech vir Fächer ouni Numerus Clausus nach bis September aschreiwen. Och an Éisträich ginn et nach Unien a Studiëgäng déi nach op sinn. Fir Fächer, fir déi en Numerus Clausus oder en Prétest gëllt, sinn d'Inscriptiounen allerdéngs zou. Fir déi aner sinn d'Aschreiwunge bis den 30. November, virausgesat et huet ee sech bis Ufank September online ageschriwwen.

Ween als zukünftege Student dëst Joer nach well an England, dee muss bis nächst Joer waarden. Oder anescht gesot, wann der elo op 1ière oder 13ème kommt, muss der Iech geschwë schonn mat der ganzer Umeldungsprozedur auserneesetzen. Fir all d'Fächer zu Oxford a Cambridge sinn d'Umeldunge bis de 15. Oktober a fir aner Unie bis de 15. Januar. Dacks kritt der hei Hëllef vun ärem SPOS.

De Vize-President vun der Acel, de Pol Lutgen preziséiert nach eng Kéier, datt et ganz vill Ausname bei den Inscriptioune ginn. Dohier ass et wichteg, sech konkret iwwert d'Uni an de gewënschte Fachberäich ze informéieren.

Lauschtert hei de ganzen Reportage