Den Educatiounsminister Claude Meisch huet déi grouss Linne vun der Lycéesreform fir déi iewescht Klasse vum Enseignement Secondaire Général virgestallt.

Dës Reform bezitt sech jo op d’Rentrée 2018/2019. Am Zentrum vun där Reform soll deemno d’Diversificatioun vun der schoulescher Offer verbessert ginn. Donieft sollen d’Schüler besser qualifizéiert ginn, fir hinnen duerno esou méi einfach den Zougang zum Aarbechtsmarché an den Héichschoul-Studien ze erméiglechen.

An de Sektioune mat däitschem Schwéierpunkt wäert et esou méiglech si, fir op 4ième zwee Niveauen am Franséischen auszewielen. Dëst wäert e "Cours de base" an "cours avancé" sinn. Am Däitsche bleift et bei engem "Cours avancé".

Wat d’Sectioune mat der Haaptsprooch Franséisch ugeet, do wäerten all d’Fächer, mat Ausnam vun de Sproochen, op franséisch ënnerriicht ginn. Op der 4ième an der 3ième gëtt Däitsch dann awer nëmmen als Basiscours enseignéiert.

Lauschtert de komplette Reportage am Audio!

Weider wäert et just nach 6 schrëftlech Exame vun der Sessioun 2019 u ginn. Dobäi kommen 2 weider Oralen, dorënner een an enger Sproch an deen aneren an enger sektiounsrelevanter Spezialisatioun. Déi verschidden Exame kënne bis zu engem gewësse Grad ausgewielt ginn.

Weider soll och den Ofschloss-Diplom de Parcours besser dokumentéieren. Nieft dem komplette Relevé vun de Punkte vun der 1ière sollen och déi absolvéiert Disziplinne vun der 2ième op deem Diplom stoen. Dëst awer ouni op d’Noten anzegoen. Dësen Diplom kann donieft och ausserschoulesch Aktivitéiten ëmfaassen.

Ganzer 3 nei Sektioune wäerten donieft a verschiddene Lycéeën agefouert ginn. Am Lycée Technique vun Ettelbréck ass dëst d’Sektioun vun den "Ëmweltwëssenschaften", an der Hotelsschoul d’Sektioun "Gestion de l’hospitalité" an am Lycée Josy Barthel Mamer d’Sektioun "Architektur, Design an nohalteg Entwécklung".