Et ginn dräi Forme vun Testamenter déi genee dee selwechte legale Wäert hunn.

Déi éischt Form ass d' eegenhännegt Testament. Dir schreift Äert Testament selwer op der Hand. Fir déi zou aner Optioune muss Dir bei de Notaire goen. Dat wier eng Kéier d'ëffentlecht Testament wéi och d'mystescht Testament.
Wat et hei fir Ënnerscheeder ginn a wat d' Vir- an d' Nodeeler bei deenen 3 Forme sinn, gi der hei gewuer:

Wéi vill kascht en Testament