Mat e puer klengen Tricken kann ee maachen dass een um Enn vum Joer 50 Euro gespuert huet.

Stroum spuere ass net nëmme gutt fir eis Ëmwelt ma et schount och nach eise Portmonnie. Et muss ee net ëmmer vill maachen fir um Enn vum Joer e puer Suen gespuert ze hunn.

Et si Klengegkeeten, wéi Apparater am Standby, Handy-Chargeuren oder Luuchten déi ee ka kontrolléieren. A well bekanntlech vill Klengegkeeten och e grousse Problem maache kënne soll een hei usetzen.

Wat ee ka maachen kënnt der hei lauschteren.

Effikass Stroum Spueren